Aldri mer 22. juli!Bedre seint enn aldri. Arbeiderpartiet vedgår at de har «underkommunisert hatideologien» som lå til grunn for 22. juli-terroren. Betyr det at Ap og AUF nå vil støtte kravet om forbud mot rasistiske og fascistiske organisasjoner?

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, retter tre år etter massakrene på Utøya oppmerksomheten mot den fascistiske hatideologien som lå bak terrorhandlingene.

Det gjør han i et større intervju med Tidsskrift for norsk psykologforening [les hele intervjuet her]. Her følger noen korte utdrag:

« – Vi hadde et jævlig sinne. Breivik var jo en fascist som hatet Arbeiderpartiet og partiets ledere. Selv sto jeg som en av topp ti på dødslista hans. Han dro til Utøya for å drepe ungdommen og halshogge AUF-leder Eskil Pedersen. Det hatet har partiet snakket lite om, av frykt for å bli beskyldt for å slå politisk mynt på terrorhandlingene. Vi har gått for langt i å dempe ned det gjerningsmannen faktisk sto for.»

« … hatet er fellesnevneren for de fascistiske bevegelsene som nå vokser frem i Europa. Vi ser det også i Norge, på nettsteder og i kommentarfeltene.»

«– Du sier dere har underkommunisert terroristens hat. Hvilke omkostninger har det hatt?

– Prisen har vært at debatten om Breivik som representant for farlige politiske bevegelser ikke har blitt tatt. Hele Norge har tatt et oppgjør med handlingene, men vi må også ta et oppgjør med hans holdninger. Man kan diskutere hvor utbredt de er, men de eksisterer her i Norge, og i Europa, og vi har altså vært igjennom en terroraksjon med enorme dimensjoner, svarer partisekretæren, som er redd for en avpolitisering av samtalen om terrorhandlingene.»

Raymond Johansen, partisekretær Ap

AUF-leder Eskil Pedersen slutter opp om utspillet fra Ap-sekretæren. – Nå er det på tide å stå opp mot holdningene bak angrepet. Hatet mot innvandrerne, mot kvinnene og mot mangfoldet, sa Pedersen på ungdomsorganisasjonens sommerleir.

Dagen etter bombeangrepet på regjeringskvartalet i Akersgata.Dagen etter bombeangrepet på regjeringskvartalet i Akersgata. Foto: Revolusjon.Det er på høy tid. Johansen begrunner den lange ventetida med at Ap ellers kunne ha blitt beskyldt for å ville slå «politisk mynt» på massedrapene. Derfor snakket man i stedet om at det dreide seg om et angrep på det norske demokratiet.

AUF og Arbeiderpartiet har gjennomlevd store indre traumer etter 22. juli som det har tatt tid å bearbeide. Men begrunnelsen om at Ap risikerte beskyldninger om å slå politisk mynt på terrorhandlingene, har for oss alltid virka noe søkt.

Sånne beskyldninger kunne Ap med letthet ha unngått ved å vise til at terroristens hat retta seg mot alt fascisten assosierer med arbeiderbevegelse, fagbevegelse, marxisme og sosialisme, hvilket er langt mer omfattende enn bare Arbeiderpartiet og AUF.

Regjeringskvartalet og AUF sin sommerleir ble åstedet for ugjerningene. Men terroristen har sjøl vedgått at han hadde konkrete planer for angrep på både kommunister, SV og Blitz, for å ta noen eksempler. Desto merkeligere er det at Johansen, når han først letter på sløret, i det lange intervjuet utelukkende omtaler Arbeiderpartiet og AUF som Breiviks hatobjekter.

Fra første stund har Kommunistisk plattform forsøkt å slå hull på taushetsbobla som har vært lagt over den fascistiske ideologien som ligger bak terrorhandlingene 22. juli 2011.

«Alle er enige om å fordømme Utøya-massakren. Men det er ikke nok. Fascisme og nazisme er voldskriminalitet kamuflert som ideologi». (…) KPml krever at Norge iverksetter FNs konvensjonspåbud om å forby rasistiske, fascistiske og nazistiske organisasjoner. (Fra løpeseddel august 2011.)

Se også: KPml reiser krav om fascistforbud

Ett år etter terrordrapene forlangte vi på nytt at det måtte tas et oppgjør med fascismen og fascistisk ideologi. (Aldri mer 22. juli)

KPml protesterte også mot at media fritt fikk masseformidle fascistens budskap under rettssaken, og innleverte blant annet en klage til Pressens faglige utvalg. (Se: PFU frikjenner sine egne)

I august 2013, etter at stiftelsen Fritt Ord tildelte en av fascistens apologeter (Fjordman) 75000 kroner(!) skreiv vi for eksempel:

«To år etter terrorhandlingen har flere kronikkforfattere og kommentarer pekt på at det norske samfunnet har lært lite eller ingenting av 22. juli. Men også de unnlater å trekke den nødvendige konklusjonen: at fascistisk og rasistisk organisering og propaganda må kriminaliseres.

Det som skjedde på Utøya var en menneskelig tragedie av dimensjoner. Men tragedien var også noe mer: Massedrapene var en kalkulert handling som «logisk» fulgte av en kriminell politisk ideologi, fascismen.»

(Fortsatt lærevegring etter 22. juli)

På dette tidspunktet satt Ap med kulturministeren. Statsråd Hadia Tajik valgte å støtte Fritt Ords stipendtildeling. – Fritt Ords tildeling tvinger oss til å se en ekstremist i øynene, og diskutere med ham, var hennes kommentar. (Se NRK - Hajik støtter Fritt Ord)

Både i nettavisenes kommentarfelt og gjennom egne markeringer har fascistiske og rasistiske miljøer og grupper ikke bare ytret seg, men også blitt gitt anledning til å styrke seg. Ingen av de toneangivende politiske partiene har villet eller ønsket å gå til rota av problemet. Heller ikke Arbeiderpartiet eller AUF.

Fascistene følte seg så ovenpå at de hadde freidighet til å tillyse en demonstrasjon i Stavanger på ettårsdagen for terrorhandlingene og dagen etter at rettssaka mot Breivik var avslutta.

Fascistenes markering ble forsvart av hundre politifolk.

I sin kondolansehilsen til AUF etter terrordrapene oppfordra ML-gruppa Revolusjon til å ta et oppgjør med den organiserte fascismen og rasismen:

«Selv om udåden framstår som en sinnssyk handling, er ikke morderen en fullstendig isolert galning. Etter hvert som bevisene kommer for en dag, blir det stadig klarere at han har vært del av et islamofobisk ultrareaksjonært miljø, et "nasjonalt" og "nasjonalistisk" nettverk som vanskelig kan defineres som annet enn rasistisk og fascistisk. Det er et miljø som også har bånd til åpne nazister. Disse nettverkene driver aktiv spredning av sine raseteorier rettet mot "multikulturalisme", marxisme og humanisme. Dette er, som vi igjen har sett, ideologier og meninger som ikke bare er løst snakk – før eller siden resulterer de i fryktelige handlinger. Som på Utøya. Det er terrorkriminalitet kamuflert som ideologi.

AUF er fra før av Norges mest innflytelsesrike ungdomsorganisasjon. […] Når det verste sjokket er overvunnet, håper vi at AUF aktivt vil støtte kravet om å forby alle nazistiske og fascistiske organisasjoner og grupper, slik Norge gjennom FN-konvensjonen mot rasediskriminering er forpliktet til.»

Det er bra at Ap ved partisekretæren nå kommer på banen. Men da er det ikke nok å snakke om «hatideologien» og at den nærmest bare rammer Arbeiderpartiet. Denne hatideologien er fascistisk ideologi, en ideologi som oppmuntrer til vold og terror mot i første rekke sosialister, kommunister, sosialdemokrater, faglig tillitsvalgte og alle progressive og demokratiske krefter.

Dette er en ideologi og organisering som Norge er pålagt å bekjempe, ja faktisk å forby. Men det har ikke skjedd, til tross for de internasjonale konvensjonene som Norge har ratifisert og til tross for stadige merknader fra FNs rasediskrimineringskomité CERD. Og til tross for Diskrimineringsloven av 2005.

Arbeiderpartiets mange regjeringer siden Rasediskrimineringskonvensjonen (RDK) ble ratifisert av Norge 6. august 1970 har ikke sørget for at RDK er gjort til norsk forrangslov, det vil si at den ved motstrid skal gå foran andre rettigheter i alminnelig lov. Tvert imot har det systematisk blitt argumentert imot dette. Riktignok ble konvensjonen i 2005 «inkorporert» som et vedlegg til Diskrimineringslovens § 135 a.

Men som alle vet er det i Norge ikke «ulovlig og forbudt, og [at det er] straffbart å delta i slike organisasjoner eller slik organisert propagandavirksomhet» som fremmer og tilskynder til rasediskriminering (RDK, art. 4 b). Da kunne ikke organisasjoner av typen Vigrid, NDL, Nordfront, SIAN osv. boltra seg i offentligheten slik de gjør.

Konvensjonsteksten pr. i dag fungerer som juridisk staffasje uten praktisk konsekvens, den skal gi inntrykk av at Norge respekterer konvensjonen. For at RDK skulle ha vært en forrangslov måtte den ha vært inkorporert i menneskerettsloven, slik som en rekke andre FN-konvensjoner (barnekonvensjonen, menneskerettighetskonvensjonen etc.) er det. Dette har regjeringer og Storting helt bevisst unnlatt å gjøre nettopp fordi de på forhånd har «konkludert med at et forbud mot rasistiske organisasjoner ikke bør innføres»:

«Etter (Arbeids- og sosial)departementets syn er det mange gode grunner til å ikke innføre et formelt forbud mot rasistiske organisasjoner i Norge. Disse er omtalt i utredningen s. 219-221, i Ot.prp. nr. 109 (2001-2002) og Innst. O. nr. 29 (2002-2003). Spørsmålet om forbud mot rasistiske organisasjoner ble vurdert av Stortingets justiskomité høsten 2002, jf. kapittel 13.2. Stortinget konkluderte da med at et forbud mot rasistiske organisasjoner ikke bør innføres, jf. Innst. O. nr. 29 (2002-2003) og Besl. O. nr. 39 (2002-2003). Å innføre et formelt forbud mot slike organisasjoner er således ikke et alternativ.»

http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-33-2004-2005-/8.html?id=395075

Man sier ja til RDK og mener nei. RDK-artiklene 4 a og 4 b skal kunne fortolkes vekk av norsk rettsvesen, eller «gi nasjonale myndigheter handlingsrom innenfor folkeretten», som det heter. De nevnte artiklene forlanger et helt eksplisitt forbud mot rasistiske organisasjoner.

Johansens forgjenger, Martin Kolberg, forsvarte i 2009 at rasistiske og nazistiske partier som Vigrid stilte lister ved valget. Til Dagsavisen sa han at disse grupperingene burde møtes i åpen meningsutveksling, fordi han hadde tro på «argumentenes kraft» …

Uttalelsen falt riktig nok to år før Utøya-massakren. Men vi har aldri registrert at Kolberg har skifta mening i ettertid.

Også Ap sliter åpenbart med lærevegring i etterkant av 22. juli. Dersom utspillet fra Raymond Johansen nå betyr at Ap vil ta grep og kreve forbud mot fascistisk og nazistisk organisering og propaganda, er det en snuoperasjon som fortjener all støtte.

Personvernmelding